VALLE SHKRONJASH DHE TINGUJSH GJUHA SHQIPE 2

Synimet kryesore të mësimit të gjuhës amtare në shkollë janë zhvillimi i aftësive dhe shprehive për të dëgjuar, për të folur, për të lexuar dhe për të shkruar. Këto janë në të njëjtën kohë edhe elementet kryesore përbërëse të mësimit të gjuhës amtare në klasën e dytë të shkollës llore. 

Albanski
2 razred
Back to Top