Rezultati konkursa za pribavljanje udžbenika za engleski jezik

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje udžbenika za engleski jezik za prvi, drugi, treći i četvrti  razred gimnazija i srednjih stručnih škola - udžbenički komplet, koji je,  shodno odredbama čl.4 i 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl.list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012) i člana 3 Internog pravila o postupku pribavljanja udžbenika i nastavnih sredstava za strane jezike br. 2219 od 14 oktobra 2015 godine,  raspisan u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 29. decembra 2016. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavljuje

Više detalja:Rezultati konkursa - strani jezici 2017.pdf

Back to Top