KONKURS za pribavljanje rukopisa

ZAVOD ZA UDŽBENIKE I

NASTAVNA SREDSTVA

PODGORICA​

Novaka Miloševa 36

 

Na osnovu člana 4 st. 2 i člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (u daljem tekstu: Izdavač) raspisuje

 

K O N K U R S

za pribavljanje rukopisa

 

• za srednje stručne škole:

 

1) Proizvodnja električne energije (za drugi razred srednje škole) – obrazovni program Elektrotehničar energetike, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

2) Matična evidencija (za treći razred srednje škole) – obrazovni program Pravno-administrativni tehničar, usvojen 2017. godine,nivo IV1;

 

3) Računovodstvo I (za prvi razred srednje škole)– obrazovni program Ekonomski tehničar, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

4) Računovodstvo II (za drugi razred srednje škole) – obrazovni program Ekonomski tehničar,usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

5) Finansijsko poslovanje (za treći razred srednje škole) – obrazovni program Ekonomski tehničar,usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

6) Vino i hrana (za četvrti razred srednje škole) – obrazovni program Restorater, usvojen 2017. godine, nivo IV1;

 

7) Marketing (za četvrti razred srednje škole) –obrazovni program Ekonomski tehničar, usvojen 2017. godine, nivo IV1.

 

• za gimnaziju:

 

8) ​Biologija (udžbenik i radna sveska) za treći razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

9) ​Fizika (udžbenik i zbirka zadataka) za prvi razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

10) Geografija (udžbenik) za drugi razred gimnazije, usvojen 2016. godine;

 

11) Crnogorski jezik kao nematernji (udžbenik, radna sveska i priručnik za nastavnike) za treći razred gimnazije.

 

• za osnovnu školu:

 

12)​Geografija (udžbenik i radna sveska) za osmi razred osnovne škole, usvojen 2017. godine.

 

• za priručničku literaturu:

 

13) Razvoj socijalnih i emocionalnih sposobnosti kod učenika osnovne i srednje škole – bolja postignuća i jačanje karaktera (priručnik za roditelje i nastavnike).

 

 

USLOVI KONKURSA:

 

1. Na konkursu za pribavljanje rukopisa za udžbenike (u daljem tekstu: Konkurs) mogu učestvovati državljani Crne Gore, kao i strani državljani ukoliko čine tim s državljanima Crne Gore.

 

2. Autorski tim mora imati najmanje dva člana, od kojih jedan mora biti naučni radnik, a jedan praktičar iz odnosne oblasti.

 

3. Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Izdavača, kao ni lica koja učestvuju u radu organa nadležnih za odobravanje udžbenika.

 

4. Rukopisi moraju biti pisani prema novim obrazovnim programima za naznačeni predmet i razred, kao i prema Standardima za izradu udžbenika i nastavnih sredstava.

 

5. Rukopisi od 1) do 10), 12) i 13) obavezno morajusadržati:

➢ kompletan sadržaj udžbenika (naslovi poglavlja,podnaslovi...) i

➢ 100% rukopisa.

 

6. Rukopis pod 11) obavezno mora sadržati:

➢ kompletan sadržaj udžbenika (naslovi poglavlja, podnaslovi...),

➢ 60% rukopisa udžbeničkog kompleta i

➢ koncept udžbeničkog kompleta.

 

7. Rukopis se predaje u 6 (šest) štampanih primjeraka.

 

8. Rukopisi se potpisuju šifrom od najmanje 2 (dvije) svojeručno, čitko napisane riječi.

Autorstvo se dokazuje identičnom kopijom rukopisa i potpisa šifre, u roku 8 (osam)

dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Rok za dešifrovanje rukopisa teče od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko se dešifrovanje ne izvrši u predviđenome roku, gube se prava stečena na Konkursu.

 

9. Rok za predaju rukopisa za naslove 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) jeste 25. januar 2018. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda; za naslove 8) i 11) jeste 10. novembar 2017. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda; a za naslove 10), 12) i 13) jeste 30. mart2018. godine do 15 sati u prostorijama Zavoda.

Rukopisi koji budu dostavljeni nakon zaključenja Konkursa, neće se razmatrati.

 

10. O rezultatima Konkursa Izdavač će obavijestiti učesnike u roku 45 dana od zaključenja

Konkursa, preko sredstava javnog informisanja u kojima je Konkurs objavljen.

 

11. Učesnici Konkursa čiji rukopisi budu prihvaćeni, ustupaju Izdavaču isključivo pravo objavljivanjarukopisa, prevoda na jezike koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i prevod na Brajevo pismo sve dok za to bude postojala potreba.

 

12. Autori su obavezni da rukopis kojim učestvuju na Konkursu dostave na crnogorskom jeziku, koristeći jednu od dvije varijante (jotovanu ili nejotovanu).

 

13. Autori čiji rukopisi budu prihvaćeni na ovom Konkursu sklopiće s Izdavačem ugovor kojim će seregulisati međusobna prava i obaveze shodno odredbama Pravilnika o autorskim honorarima,nagradama i naknadama Izdavača.

 

14. Rukopisi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa, neće se razmatrati.

 

Obrazovni programi (nalaze se na veb-stranicamaZavoda za školstvo Crne Gore i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore), a Standardi za udžbenike i nastavna sredstva(http://www.zuns.me/informator/autori/standardi-za-pripremu-udzbenika); Uputstvo za pisanje koncepta udžbenika i Uputstvo za slanje tekstova i grafičkog materijala (http://www.zuns.me/sites/default/files/Uputstvo_za_pripremanje_materijal...) dostupni su na veb-straniciZavoda za udžbenike i nastavna sredstva (www.zuns.me).

 

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona: 020/210-185 i 020/230-413.

Back to Top